Przed nami kolejny obóz sportowy, tym razem nad morzem w Jastarni. Obóz odbędzie się od 02-09 sierpnia.

Informacja dotycząca wyjazdu na obóz letni - Jastarnia 2019

Poniżej lista, która może pomóc w wyprawieniu pociechy na obóz sportowy. Proszę nie trzymać się jej sztywno, lecz potraktować ją jako podpowiedź i oczywiście  dopakować inne "potrzebne" rzeczy.  

Lista rzeczy:

- 8 koszulek
- 8 par skarpet
- 8 sztuk bielizny osobistej
- odzież sportowa do treningu (koszulki, spodenki, getry) liczba zestawów min 2 (jeden zestaw się pierze w drugim trenuje do tej wersji potrzebny będzie proszek  ;))))  jak zabierzemy więcej zestawów dziecko nie będzie musiało prać ;)
- obuwie: buty do treningu piłkarskiego na trawie (korki) i buty do treningu piłkarskiego na orliku (turfy-śniegówki lub ewentualnie halówki), wygodne adidasy/trampki, klapki do kąpieli
- bidon (najlepiej podpisany lub oznaczony) 
- 2 pary długich spodni (najlepiej dresy)
- 2 bluzy dresowe lub polarowe (w tym jedna do treningu przy złej pogodzie)
- ortalion - przeciw deszczowy
- legitymacja szkolna
- krem z filtrem do opalania
- nakrycie głowy (czapka/chusta)
- środki przeciw ukąszeniu komarów
- plastry (na obtarcia lub na drobne skaleczenia)
- przybory do mycia, czesania
- 2 ręczniki (1 kąpielowy)
- ładowarka do telefonu
- piżama

Zaopatrzenie finansowe (kieszonkowe) można przekazać trenerowi w podpisanej kopercie (imię i nazwisko, suma) w kopercie nominały w których mamy wypłacać na dzień (np. po 5, 10 lub 20 zł)
- lekarstwa, które dziecko zażywa na stałe  zapakowanie w pojemniczek, reklamówkę jednorazową z opisaniem dokładnego dawkowania - przekazanie lekarstw trenerowi w dzień wyjazdu)
 
SZCZEGÓŁY WYJAZDU:

Wyjazd autokarem 2 sierpna o godz. 05:00 (z czwartku na piątek) z parkingu przy parku Jana Pawła II ul. Kaliska (za basztą, przy Dworku). Zbiórka o godz. 04:40.Osoby wsiadające w Grabowie 4.15 na przystanku PKS. Planowany przyjazd na miejsce przypuszczalnie w godzinach 13:00- 14:00 na obiad. Każde dziecko zabiera prowiant na podróż. Powrót 9 sierpnia w godzinach między 18:00 a 20:00. Obiór dzieci z tego samego miejsca, co wyjazd.

 


Dzieci, które mają problemy lokomocyjne prosi się rodziców o podanie odpowiedniego środka przed wyjazdem i zaopatrzenie w leki na drogę powrotną

Adres placówki w której będziemy zakwaterowani. 
Szkóła Podstawowa im. J. Wybickiego w Jastarni 

Numery telefonu do trenera wszyscy znają :)

Z najważniejszych spraw które należy dopilnować żeby dziecko mogło jechać na obóz to:


-- najważniejsze "KARTA OBOZOWA" którą można odebrać od trenera a potem przynieść na zbiórkę

-- oświadczenia, które należy przynieść na zbiórkę

-- dokonać płatności
--  zapoznać dziecko z regulaminem obozu


Osoby które jadą pierwszy raz i mają jeszcze pytania związane z obozem proszone są o kontakt z trenerem Darkiem. 

REGULAMIN OBOZU REKREACYJNO - SPORTOWEGO JASTARNIA 2019
 
Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

Pełnego wykorzystania programu obozu.
Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
Informowania, trenera, wychowawców lub pielęgniarki o każdej chorobie, niedyspozycji, złym samopoczuciu i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków oraz ciszy nocnej).
Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów oraz ratownika.
Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia nad morze, itp.
Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas zwiedzania miasta.
Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).
Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
Kupowania niezdrowej żywności np: słodyczy, chipsów, pepsi, coca cola
Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej tj. między godziną 22:00, a 07.30 rano.
Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
Przywłaszczania cudzych rzeczy.
Samodzielnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru trenera, wychowawców i ratownika                        Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
1) Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2) W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu zawodnik może zostać skreślony z listy uczestników obozu a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców usunięty z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2 oraz 3). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za obóz.                                                          


--  każdy musi mieć wydrukowane oświadczenie:  (przynosimy na zbiórkę)


       Syn .....................................................................  będzie przestrzegał regulaminu obozu rekreacyjno - sportowego WAŁBRZYCH 2019
-  Zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko.
-  Zgadzam się aby w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu została podjęta decyzja usunięcia syna/córki  z obozu na koszt rodziców.
-  Zgadzam się aby w przypadku sytuacji zagrożenia życia mojego dziecka, opiekun grupy wyraził w moim imieniu zgodę na zabranie dziecka do szpitala i podjęcie działań mających na celu ratowanie życia.
-  Zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka po zakończeniu obozu w wyznaczonym miejscu i terminie.


Podpis rodzica/prawnego opiekuna