Close

Półkolonie na sportowo

KARTA KWALFIKACYJNA

Akademia Piłkarska Ostrzeszów od poniedziałku na Osirze – Hotel sportowy organizuje dla swoich zawodników „Półkolonie na sportowo”

– Od 4-8 lipca

Podczas tygodniowych turnusów od poniedziałku do piątku zajęcia będą prowadzone w godz. 8.00 – 16.00. Podczas półkolonii  przewidywane są m.in.: Wyjście do kina – sens filmowy, wejście na Basztę i pyszne lody, basen odkryty, zajęcia treningowe, kryta pływalnia, baloniada, festiwal kolorów, spacer po okolicy i ognisko na Bałczynie, podchody, Zajęcia kulturalne i artystyczne, zabawy indywidualne i grupowe, Zabawy integracyjne, gry edukacyjne,

AP Ostrzeszów jako organizator zapewnia: śniadania i obiady, podwieczorek, wykwalifikowaną kadrę wychowawców, ubezpieczenie.

Lista rzeczy potrzebnych na półkolonie:

– odzież sportowa do zajęć na boisku (koszulka, spodenki, getry, obuwie sportowe)
– Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, krem przeciwsłoneczny
– bidon (najlepiej podpisany lub oznaczony)

RAMOWY PLAN DNIA:
8.00- 8.30- przygotowanie do śniadania i śniadanie,
9.00- 12.00- omówienie planu dnia, zajęcia programowe wg planów dziennych,
12.30- 13.30- przygotowanie do obiadu i obiad,
13.30- 15.00- poobiedni relaks, zajęcia kulturalne i artystyczne, zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia świetlicowe
15.00-15.15- podwieczorek,
15.15-16.00 –  zabawy integracyjne, gry edukacyjne, podsumowanie dnia
Z najważniejszych spraw które należy dopilnować żeby dziecko mogło uczestniczyć w półkoloniach:

–  Zgłoszenie syna/córki na półkolonie trenerowi grupy do której uczeszcza dziecko (do 3 lipca)

– „KARTA OBOZOWA” którą należy wydrukować i przynieść na zbiórkę w pierwszy dzień półkolonii

karta kawalifikacyjna lato

– Oswiadczenie które należy wydrukować i przynieść na zbiórkę w pierwszy dzień półkolonii

OŚWIADCZENIE letnie

– dokonać płatności na konto 49124069281111000056075852 w tytule przelewu wpisujemy: pólkolonie – imię i nazwisko, rocznik

– zapoznać dziecko z regulaminem półkolonii
REGULAMIN PÓŁKOLONII:
1. Uczestnikami półkolonii są zawodnicy Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów
2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu obiektu Osir
3. Grupą opiekuje się wychowawca- nauczyciel
4. Na boiskach, kąpieliskach obowiązuje regulamin tych obiektów, można z nich korzystać wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem wychowawców.
5. Uczestnicy przestrzegają czasu rozpoczęcia zajęć.
6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

7. Każdy Uczestnik pólkolonii ma prawo do:

Pełnego wykorzystania programu obozu. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa półkolonii. Informowania, trenera, wychowawców o każdej niedyspozycji, złym samopoczuciu i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

Przestrzegania terminów zbiórek, czasu posiłków. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć na półkoloniach. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego na obiektach. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

Uczestnikom półkolonii zabrania się:

Samowolnego opuszczania terenu Hotelu i ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć odbywających się na pólkoloniach.
Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. Kupowania niezdrowej żywności np: słodyczy, chipsów, pepsi, coca cola. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. Przywłaszczania cudzych rzeczy.  Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także przepisami sanitarnymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu połkolonii przewiduje się następujące kary:
1) Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2) W przypadku poważnego naruszenia regulaminu półkolonii zawodnik może zostać skreślony z listy uczestników a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców usunięty. W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za półkolonie.