Close

Półkolonie na sportowo z AP Ostrzeszów

 

Akademia Piłkarska Ostrzeszów od poniedziałku 30 stycznia na Osirze – Hotel sportowy i w Szkole Podstawowej nr 2 organizuje dla swoich zawodników „Półkolonie na sportowo” Dwa turnusy:

– od 30.01 – 3.02

– od 6.02 – 10.02

Podczas tygodniowych turnusów od poniedziałku do piątku zajęcia będą prowadzone w godz. 8.00 – 15.30. Podczas półkolonii  przewidywane są m.in.:

1.ZAJĘCIA INTEGRACYJNE:

– wejście na krytą pływalnie (środa) i do kina – seans filmowy (wtorek),

– kręgle (piątek), kalambury.

  1. ZAJĘCIA SPORTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ:

– gry zespołowe,

– zabawy ruchowe z elementami rywalizacji,

– tory przeszkód,

– konkursy sportowe.

  1. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W zależności od warunków pogodowych w czasie ferii zimowych:

– zabawy i gry na śniegu,

– zabawy na boisku i placach zabaw,

  1. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

– plastyczne: malowanie, rysowanie,

– muzyczne,

– taniec.

AP Ostrzeszów jako organizator zapewnia: śniadania i obiady, podwieczorek, wykwalifikowaną kadrę wychowawców, ubezpieczenie. Półkolonie zostaną zorganizowane przy min. 10 osobach.

Lista rzeczy potrzebnych na półkolonie:

– odzież sportowa do zajęć na hali (koszulka, spodenki, getry, obuwie sportowe)(codziennie)
– Strój kąpielowy, ręcznik, klapki – jak pójdziemy na pływalnię (środa)
– bidon (najlepiej podpisany lub oznaczony)

RAMOWY PLAN DNIA: 
8.00- 8.30- przygotowanie do śniadania i śniadanie (Restauracja Zacisze)
9.00- 12.00- omówienie planu dnia, zajęcia programowe wg planów dziennych,
12.30- 13.30- przygotowanie do obiadu i obiad,
13.30- 15.00- zajęcia kulturalne i artystyczne, zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia integracyjne
15.00-15.10- podwieczorek,
15.10-15.30 –  zabawy świetlicowe, gry edukacyjne, podsumowanie dnia
Z najważniejszych spraw które należy dopilnować żeby dziecko mogło uczestniczyć w półkoloniach:

–  Zgłoszenie syna/córki na półkolonie trenerowi grupy do której uczęszcza dziecko

– „KARTA OBOZOWA” którą należy wydrukować i przynieść na zbiórkę w pierwszy dzień półkolonii  

KARTA KWALFIKACYJNA

 

 

– Oświadczenie które należy wydrukować i przynieść na zbiórkę w pierwszy dzień półkolonii

OŚWIADCZENIE

– dokonać płatności (do dnia 29.01.2023 ) na konto 49124069281111000056075852 w tytule przelewu wpisujemy: półkolonie – imię i nazwisko, rocznik

– zapoznać dziecko z regulaminem półkolonii
REGULAMIN PÓŁKOLONII: 
1. Uczestnikami półkolonii są zawodnicy Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów
2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu obiektu Osir i SP nr 2
3. Grupą opiekuje się wychowawca- nauczyciel
4. Na boiskach, kąpieliskach obowiązuje regulamin tych obiektów, można z nich korzystać wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem wychowawców.
5. Uczestnicy przestrzegają czasu rozpoczęcia zajęć.
6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

7. Każdy Uczestnik półkolonii ma prawo do:

Pełnego wykorzystania programu obozu. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa półkolonii. Informowania, trenera, wychowawców o każdej niedyspozycji, złym samopoczuciu i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

Przestrzegania terminów zbiórek, czasu posiłków. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć na półkoloniach. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego na obiektach. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

Uczestnikom obozu zabrania się:

Samowolnego opuszczania terenu wypoczynku, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć odbywających się na półkoloniach.
Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. Kupowania niezdrowej żywności np: słodyczy, chipsów, pepsi, coca cola. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. Przywłaszczania cudzych rzeczy.  Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także przepisami sanitarnymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu półkolonii przewiduje się następujące kary:
1) Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2) W przypadku poważnego naruszenia regulaminu półkolonii zawodnik może zostać skreślony z listy uczestników a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców usunięty. W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za półkolonie.